Монографії: 

Мієр Т. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград : ФО-П Олександрова М. В., 2016. – 424 с.

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – К. : КНТ, 2016. – 258 с.

Концепції: 

Голуб Н. Б.,  Горошкіна О. М. Концепція навчання української мови учнів ліцею / за заг. ред. Н.Б. Голуб. – К. : Педагогічна думка, 2019. – 56 с.

Збірники наукових праць:

Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред. К. Я. Климової. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 284 с.

Пріоритети філологічної освіти: збірник наукових праць студентів, магістрантів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Рівненщини, учнів відділення філології та мистецтвознавства РМАНУМ та учасників Всеукраїнської  науково-практичної конференції  «Пріоритети філологічної освіти» (27 жовтня 2016 року). – Рівне; Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – Вип. 5. – 198 с.

Пріоритети філологічної освіти: збірник наукових доповідей студентів, магістрантів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів Рівненщини й учнів відділення філології та мистецтвознавства Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. – Рівне; Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 4. – 104 с.

Урок словесності: реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти : зб. наук.-метод. матеріалів / упор. Н. Уманців, Я. Козленко, С. Худецька ; наук. ред. О. Мариновська. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2012. – 270 с.

Навчальні посібники:

Голуб Н.Б., Галаєвська Л.В. Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах: метод. посібник. К.: ТОВ “КОНВІ ПРІНТ”, 2018. 128 с.

Кулик О.Д. Сучасна українська літературна мова. Частина ІV. Синтаксис: навчально-методичний посібник / О.Д. Кулик, Л.М. Овсієнко, Л.В. Кардаш. – Переяслав-Хмельницький: ФОП “Лукашевич”, 2013. – 142 с. 

Проектне навчання на уроках української мови та літератури. Учитель року /Уклад. Є.І. Науменко, О.М. Чхайло. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008. – 122 с.

Уроки української мови. 7-11 класи. Учитель року /Уклад. Є.І. Науменко, О.М. Чхайло. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008. – 207 с.

Моніторинг якості знань учнів початкової школи /Уклад. О.Б. Полєвікова. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008. – 256 с.

Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 1 / Уклад. Є.І. Науменко. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 128 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 4).

Кращі позакласні заходи з української мови та літератури. Вип. 2 / Уклад. Є.І. Науменко. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 140 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 5).

Кращі конкурсні уроки української мови та літератури. Вип. 1 / Уклад. Є.І. Науменко. – Х. : Вид. група «Основа», 2012. – 174 с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 6).

Шуляр В.І. Вчимося писати твори: методичний комплекс / В.І. Шуляр, Т.Д. Гнаткович, Н.Й. Ребрик. – Ужгород: Ґражда, 2015. – 234 с.

Рудницька О. Б. Уроки з української мови для 6 класу : навч. посіб. / О. Б. Рудницька. – К. : Дивослово, 2015. – 320 с.

Шульжук Н. В. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : навчально-методичний посібник для магістрантів філологічних спеціальностей ВНЗ / Н. В. Шульжук. – Рівне – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2015. – 454 с.

Зошит для поточного та тематичного оцінювання з української мови та літератури для 9 класу / О. В. Єременко, А. В. Лупійчук, О. П. Перевертун. – К. : Вид. дім «Освіта», 2017.

Навчальні програми:

«Методика навчання української мови» для освітнього ступеня бакалавра галузей знань 01 Освіта (спеціальність 014 Середня освіта), 03 Гуманітарні науки (спеціальність, 035 .01 Філологія. Українська мова та література) авторів – членів кафедри методики викладання української мови та літератури факультету української філології НПУ імені М.П. Драгоманова Ю.О. Романенко, Г.М. Строганової

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian