2022 рік

Усеукраїнська наукова конференція «Плекаймо українську ідентичність» (Національна освітня платформа “Всеосвіта”, 7 липня 2022 р.)

[Тема доповіді «Реалізація потенціалу шкільного курсу української мови у формуванні національної ідентичности особистости»].

2021 рік

ICTERI-2021: 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ICT IN EDUCATION, RESEARCH, AND INDUSTRIAL APPLICATIONS (Kherson State University, September 28th – October 2nd 2021)

Performance Efficiency of University Teachers in the Context of Generational Balance: Measurement Tools and Application Mechanisms

Презентація доповіді

Усеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
«ЛІНГВОДИДАКТИКА В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ» (Тернопільський національний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, 3-4 червня 2021 року)

Про конференцію докладніше

[Тема доповіді на пленарному засіданні “ТЕРМІНОЛОГІЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ: від неузгодженості до норми у межах презентації МОНОГРАФІЇ «СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА. НОРМИ В ТЕРМІНОЛОГІЇ І МОВНА ПРАКТИКА ФАХІВЦІВ»].

Круглий стіл “Мовна особистість в освітньому просторі” з нагоди ювілею доктора педагогічних наук, професора, академіка АНВШ України, заслуженого працівника освіти України Івана Миколайовича Хом’яка (Національний університет “Острозька академія”, 13 травня 2021 року)

[Тема доповіді ОСОБЛИВИЙ СВІТ ПРОФЕСОРА ІВАНА ХОМ’ЯКА].

ІV Міжнародна науково-практична конференція «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: європейський та національний досвід» (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 14-15 травня 2021 року)

[Тема доповіді “Модель доброчесного академічного середовища закладу вищої освіти: 7 кроків від мети до результату” (37,25 – 51,30 хв відеозапису)].

2020 рік

Методологічний семінар «Шляхи і механізми підвищення конкурентоспроможності університетів України» (НАПН України, 19 листопада 2020 р.)

[Тема співдоповіді «Концептуальна модель цифрового університету»].

Разом із: Співаковський Олександр Володимирович, ректор Херсонського державного університету, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України; Наталія Кушнір,  декан факультету комп’ютерних наук, фізики та математики Херсонського державного університету, кандидат педагогічних наук, доцент

Міжнародна науково-практична конференція «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studies in Ukraine and EU countries» (“Проблеми філологічних наук, міжкультурної комунікації та перекладознавства в Україні та ЄС”) (30–31 жовтня 2020 року, Ca’ Foscari University of Venice, м. Венеція, Італія)

[Тези доповідіКодифікація пунктуаційних норм уживання ритмомелодійних розділових знаків в новій редакції «Українського правопису»”].

Ukrainian Panel of the 7th International Asian Congress EDUCATION AND SCIENCE IN CHINA’S GLOBAL COMPETITIVE LEADERSHIP” (м.Торунь, Польща, 22 жовтня)

2019 рік

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 12-13 вересня 2019 р.) [Виступ “Реалізація норм нової редакції «Українського правопису» у вітчизняній освіті й управлінській діяльності”].

Міжнародна наукова конференція з наукометрії та бібліометрії  “Оцінка наукових досліджень: методи, проблеми, перспективи” (Міністерство освіти і науки України, 4 червня 2019 р.).

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 30 травня 2019 року) [ВиступПоняття «компетентний учитель» у вітчизняному науковому дискурсі”].

VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство» (усеукраїнська науково-практична конференція) (Інститут педагогіки НАПН України, 17 травня 2019 року) [Доповідь на секційному засіданні «Сучасні лінгводидактичні наукові школи: традиції і новаторство»]

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: здобутки та перспективи» (Херсонський державний університет, 15-16 травня 2019 р.) [Доповідь на секційному засіданні «Мистецькі колективоніми Херсонщини: особливості структурування, творення й функціювання»]

Круглий стіл «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (Інститут педагогіки НАПН України, 15 березня 2019 р.) [Доповідь «Компетентнісний підхід до навчання мови в докторських дисертаціях з теорії та методики навчання української мови»].

2018 рік

І Міжнародна науково-практична конференція «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» (Херсонський державний університет, 25-26 жовтня 2018 р.) [Доповідь на пленарному засіданні «Наукове і ненаукове в проекті нової редакції Українського правопису 2018 року»]

2017 рік

Круглий стіл «Оцінювання навчальних досягнень з української мови учнів ЗНЗ», присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (Інститут педагогіки НАПН України, 17 березня 2017 р.)

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Формування національно-мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань, 28 березня 2017 р.) [Тема виступу на секційному засіданні «Ефективна лінгводидактика: від змісту мовної освіти до компетентного мовця»]

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (Інститут педагогіки НАПН України, 18  травня 2017 року) [Тема виступу «Дослідницькі завдання у структурі сучасного підручника української мови для основної школи»]

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 30 травня 2017 року) [Тема виступу «Особистість компетентного мовця в контексті інформаційної доби»]

ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі» (до 200-річчя Університету Ушинського) (18-21 травня 2017 року, м. Одеса) [Тема виступу «Індекс цитування вченого: об’єктивне оцінювання чи суб’єктивна інтерпретація сутності цитування?»]

Чернігівські педагогічні зустрічі «Національно-патріотичне виховання на уроках словесності» (Чернігівській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, 15-16 червня 2017 року) [Тема доповіді «Du choc des opinions jaillit la verite: Нові істини про українську лінгвістичну термінологію в шкільній мовній освіті»]

ХXVI Міжнародна наукова конференція «Язик і культура» імені Сергія Бураго (25-27 червня 2017 р.). [Тема доповіді «Мовна свідомість сучасного студента класичного університету»]

2016 рік

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, 25-26 лютого 2016 р.) [Доповідь “«Навчальне дослідження» як  дидактична категорія”]

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика» (Херсонський державний університет, 17-18 березня 2016 р.) [Доповідь “Функціювання в науковій мові прийменника через у складі термінних словосполук на позначення дефісного написання слів”]

Всеукраїнський науково-методичний семінар із міжнародною участю «Формування національно-мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 24 березня 2016 р.[Доповідь “Концептуальні засади методики навчання української мови в основній школі за дослідницького підходу”]

Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 80-річному ювілею від дня народження та 50-річчю наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Марії Іванівни Пентилюк«Актуальні проблеми лінгводидактики: реалії та перспективи» (Херсонський державний університет, 7-8 квітня 2016 р.) [Доповідь “Наукометрика творчого доробку Марії Пентилюк у царині української лінгводидактики (на матеріалі часопису «Українська мова і література в школі» та пошукової системи Google Scholar)”]

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (Інститут педагогіки НАПН України, 16 червня 2016 року) [Доповідь «Реалізація сучасних мовознавчих тенденцій у змісті сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО: нормативний аспект»]

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного мас-медійного простору» (Херсонський державний університет, 12-13 вересня 2016 р.) [Доповідь “Формально-граматична і семантична валентність у реченнєвій структурі рекламних гасел початку ХХІ ст.”]

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку» (ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 6–7 жовтня 2016 р.) [Доповідь на пленарному засіданні «Поняттєво-семантичні зв’язки в категорійному апараті сучасної української лінгводидактики»]

Всеукраїнська науково-практична конференція «Пріоритети філологічної освіти» (Рівненський державний гуманітарний університет, 27 жовтня 2016 р.) [Доповідь на пленарному засіданні (в онлайн-режимі) «Сучасна лінгводидактична терміносистема: лексико-семантичний, граматичний і стилістичний аспекти»]

Всеукраїнська наукова конференція «О. Потебня і сучасна наука» (Херсонський державний університет, 27-28 жовтня 2016 р.) [Доповідь на пленарному засіданні «Пізнавальна функція мови в науковій спадщині О. Потебні»]

V Міжнародна науково-практична конференція «Акмеологія: наука ХХІ століття» (Київський університет імені Бориса Грінченка, 28 жовтня 2016 р.) [Доповідь «Сучасні тенденції в українській лінгводидактиці крізь призму наукових праць Марії Пентилюк»]

Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Підготовка менеджерів освітньої галузі в умовах децентралізації управлінських структур: світовий досвід» (Херсонський державний університет, 10-11 листопада 2016 р.) [Доповідь «Стильові норми й комунікативні якості в професійному мовленні менеджера освітньої галузі»]

VІІ Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки» (Херсонський державний університет, 24-25 листопада 2016 р.) [Доповідь на пленарному засіданні «Вияви багатослів’я в наукових дослідженнях педагогічного спрямування»]

ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 3 грудня 2016 року) [Доповідь на пленарному засіданні (в онлайн-режимі) «Мовленнєва культура сучасного вчителя-словесника в контексті академічної мовознавчої науки ХХІ ст.»]

2015 рік

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Українська філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення» (до 90-річчя Г. Р. Передрій) (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 12 березня 2015 р.)

Круглий стіл «Сучасні підходи до навчання української мови і літератури в школі» (Інститут педагогіки НАПН України, 19 березня 2015 р.)

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності» (Кіровоград, Кіровоградський ОІППО, 22-23 квітня 2015 року)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі» (Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка, 23 квітня 2015 р.)

Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю «Формування мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 26 березня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 14-16 травня 2015 р.)

Міжнародна науково-методична конференція «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін: тенденції та перспективи» (Донецький національний університет, м. Вінниця, 21-22 травня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Становлення та розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти»(Житомирський державний університет імені Івана Франка, 29 травня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «БАГАТОМАНІТНІСТЬ КУЛЬТУР ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА» (Бердянськ, БДПУ, 17-18 вересня 2015 р.) «Дослідницький підхід у системі полікультурної освіти учнів у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин»

ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 24-25 вересня 2015 р.)

V Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання-2015.  Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» (Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, 30 вересня – 2 жовтня 2015 р.)

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: НАДБАННЯ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ» (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 22-23 жовтня 2015 р.)

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення»(Національний університет «Острозька академія», 5–6 листопада 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Реалії  та  перспективи євроінтеграційного  розвитку післядипломної педагогічної  освіти  україни» (закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Ужгород, 29-30 жовтня 2015 р.) [Доповідь «Українська лінгводидактична термінологія початку ХХІ сторіччя: становлення, нормування й кодифікування»]

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian