2019 рік

Омельчук С. Мистецькі колективоніми Херсонщини: особливості структурування, творення й функціювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 2019. Вип. 35. С. 57–62.

Омельчук С., Хомуліна І. Організація вербальних засобів сучасного українського рекламного повідомлення на лексичному рівні: екстралінгвальні чинники. Південний архів (філологічні науки): зб. наук. пр. 2019. Вип. LXXVІIІ. С. 19–23.

Омельчук С., Костюшко В. Формування лексикологічної компетентності інокомуніканта в процесі навчання української мови. Дивослово. 2019. № 4. С. 2–5.

Омельчук С. Дослідження-моделювання як провідний прийом дослідницького навчання української мови в старшій школі. Українська мова і література в школах України. 2019. № 7–8. С. 17–21.

Омельчук С. Компетентнісний підхід до навчання мови в докторських дисертаціях з теорії та методики навчання української мови. Зб. мат-лів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, д. пед. н., проф. Біляєва О. М. 15 березня 2019 р. К. : Педагогічна думка. С. 55–58.

Омельчук С. Кодифікація пунктуаційної норми вживання тире в новій редакції «Українського правопису». Дивослово. 2019. № 10. С. 28–32.

2018 рік

Омельчук С. Формуємо лексикографічну компетентність сучасного учня старшої школи на засадах дослідницького підходу (на матеріалі вивчення лексикографії в 10 класі). Укр. мова і літ-ра в шк. України. 2018. № 5. С. 26–33.

Омельчук С. Наукове і ненаукове в проекті нової редакції Українського правопису 2018 року / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 11. – С. 3–6.

Омельчук С. Новаторство Івана Ющука в українській лінгводидактиці кінця ХХ – початку ХХІ сторіччя / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2018. – № 4. – С. 36–42.

Омельчук С. Формуємо лексикографічну компетентність сучасного учня старшої школи на засадах дослідницького підходу (на матеріалі вивчення лексикографії в 10 класі) / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2018. – № 5. – С. 26–33.

Омельчук С. Відмінність у значенні лінгводидактичних термінів «робота з текстом» і «робота над текстом» / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2018. – № 4. – С. 31.

2017 рік

Омельчук С. Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів робота з текстом і робота над текстом / Сергій Омельчук // Українська мова. – 2017. – №4. – С.98-108.

Омельчук С. Нормативне вживання в науковому лінгводидактичному дискурсі віддієслівних іменників на -ння/ Сергій Омельчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : зб. наук. пр. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2017. – Вип. 27. – С. 39–49.

Омельчук С. Прийменники через і з у складі словоформ на позначення дефісного правопису слів / Сергій Омельчук // Українська мова. – 2017. – № 1. – С. 66–76.

Омельчук С. Дослідницькі завдання з мови як ефективний засіб формування компетентного мовця (на матеріалі вивчення розділу «Пряма й непряма мова» в 9 класі) слів / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 6. – С. 8–11 ; № 7–8. – С. 66–70.

Омельчук С. Статус порушення норм позиційного чергування (Як рахувати такі помилки в учнівських роботах) / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2017. – № 11. – С. 7.

2016 рік

Омельчук С. Граматична структура умови тестових завдань з української мови у форматі ЗНО / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2016. – № 1. – С. 40–43.

Омельчук С. Навчання учнів основної школи діалогічного мовлення: мотиваційний, змістовий і методичний аспекти / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 3–8.

Омельчук С. «Навчальне дослідження» як сучасна категорія лінгводидактики / Сергій Омельчук // Розвиток сучасної освіти: теорія практика, інновації : зб. матеріалів ІІ Міжнародної наук.-практ. конференції, Київ, 25–26 лютого 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 176–178.

Омельчук С. Сучасні тенденції в українській лінгводидактиці крізь призму наукових праць Марії Пентилюк / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 2. – С. 9–14.

Омельчук С. Марія Пентилюк як акмеособистість у царині вітчизняного підручникотворення / Сергій Омельчук // Пентилюк Марія Іванівна. Основні віхи життя і наукової діяльності. До 80-річчя від дня народження і 50-річчя науково-педагогічної діяльності / упорядн. В. Л. Федяєва. – Херсон : Айлант, 2016. – С. 79–82.

Омельчук С. Функціювання в сучасній українській мові прийменниково-іменникових конструкцій на позначення дефісного написання слів / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2016. – № 5. – С. 21–26.

Омельчук С. А. Наукометрика творчого доробку Марії Пентилюк  у царині української лінгводидактики  (на матеріалі часопису “Українська мова і література в школі”  та пошукової системи Google Scholar) / С. А. Омельчук // Інформаційні технології в освіті. – 2016. – Вип. 26. – С. 35–47.

Омельчук С. А. Реалізація сучасних мовознавчих тенденцій у змісті сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО-2016: нормативний аспект / С. А. Омельчук // Проблемисучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – С. 313–329.

Омельчук С. Поняттєво-семантичні зв’язки в категорійному апараті сучасної української лінгводидактики / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 4. – С. 8–11.

Омельчук С. Національна мовна традиція в мовознавчій спадщині Олександра Рибалка / Сергій Омельчук // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. II (182). – С. 373–382.

2015 рік

Омельчук С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності / Сергій Омельчук // Українська мова. – 2015. – № 1. – С. 50–59.

Омельчук С. Нормативність у структурі сучасного наукового тексту педагогічного спрямування нормативності / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 1. – С. 49–61.

Омельчук С. А. Організація експериментального навчання морфології української мови в основній школі за дослідницького підходу (аналітико-констатувальний етап педагогічного експерименту) / С. А. Омельчук // Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у контексті наступності та перспективності: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ-Черкаси-Кіровоград, 22–23 квітня 2015 р.). – К. : [б.в.], 2015. – С. 16–18.

Омельчук С. Анормативи в трактуванні змісту навчального матеріалу чинної програми з української мови для основної школи / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 2–7.

Омельчук С. Актуально про сучасний урок української мови / Сергій Омельчук // Українська мова та література. – 2015. – № 9–10. – С. 25–26.

Омельчук С. Динаміка граматичної норми в лінгводидактичному дискурсі: про вживання збірних числівників з іменниками / Сергій Омельчук // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7–8. – С. 36–39.

Омельчук С. Функціювання терміносполук зі збірним числівником у царині української лінгвометодики / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2015. – № 7–8. – С. 18–20.

Омельчук С. Девербативи в сучасній лінгводидактичній терміносистемі: лексико-семантичний, граматичний і стилістичний аспекти / Сергій Омельчук // Українська мова. – 2015. – № 3. – С. 45–58.

Омельчук С. Технологія моделювання умов тестових завдань з української мови / Сергій Омельчук // Українська мова та література. – 2015. – № 17–18. – С. 79–81.

Омельчук С. А. Синтаксичні моделі умов тестових завдань з української мови у форматі ЗНО / С. А. Омельчук // Тези учасників VМіжнародної науково-методичної конференції «Освітні вимірювання -2015. Реформування зовнішнього незалежного оцінювання: методологія, модель, основні складові» (Одеса, 30 вересня – 2 жовтня 2015 р.) / МОН України ; Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) ; Альянс Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (Альянс USETI). – К., Одеса : [б.в.], 2015. – С. 125–126.

Омельчук С. А. Нормативне вживання мовознавчих термінів в умовах тестових завдань з української мови у форматі ЗНО / С. А. Омельчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. пр. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 57. – С. 149–153.

Омельчук С. Морфологічні вміння в системі навчання української мови за дослідницького підходу / Сергій Омельчук // Методичні студії : зб. наук.-метод. праць. Випуск 4 / Укл. : Михайло Вінтонів (відпов. ред.) та ін. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – С. 215–227.

Омельчук С. Морфологічні вміння в системі навчання української мови за дослідницького підходу / Сергій Омельчук // // Українська мова і література в школі. – 2015. – № 4. – С. 22–27.

2014 рік

Омельчук С. Шкільна морфологічна терміносистема української мови: ретроспективний аналіз / С. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 1. – С. 7–13.

Омельчук С. А. Языковая учебно-исследовательская деятельность ученика в системе обучения грамматике / С. А. Омельчук // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2014. – № – С. 123–128.

Омельчук С. Структурні параметри прагмонімів у сучасній українській мові / Сергій Омельчук // Образне слово Луганщини : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. ім. В. Ужченка (10–11 квітня 2014 р., м. Луганськ ; ДЗ «Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка»). – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – Вип. 13. – С.241–

Омельчук С. А. Сучасні тенденції в методиці викладання української мови (за професійним спрямуванням) у вищій школі / Сергій Аркадійович Омельчук // Актуальні проблеми викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням) : матеріали ІІ Регіонального науково-методичного семінару (11 березня 2014 р., Херсонський державний університет). – Херсон : Айлант, 2014. – С. 38–40.

Омельчук С. А. Мовна дослідницька компетентність учня з погляду акмеологічної науки / С. А. Омельчук // Акмеологія – наука ХХІ століття : матеріали ІV Міжнародної наук.-практ. конф. (30 травня 2014 р., м. Київ) / М-во освіти і науки України, Укр. Академія Акмеол. наук ; КУ ім.Б. Грінченка. – К. : КУ ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 238–249.

Омельчук С. Нормативність культури мовлення в учнівських науково-дослідницьких роботах з української мови / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2014. – № 9. – С. 2–6.

Омельчук С. Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності / Сергій Омельчук // Українська мова і література в сучасній школі. – 2014. – № 10. – С. 14–19.

Омельчук С. Парадигматичні відношення в українській лінгводидактичній термінології / Сергій Омельчук // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ; гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 2. – С. 270–276.

2013 рік

Омельчук С.А. Прийом «Асоціативний рядок» чи прийом «асоціативний рядок» (Про вживання великої і малої літери у власних і загальних назвах на позначення методичних понять) / С.А. Омельчук // Дивослово. – 2013. –  № 1. – С. 20.

Омельчук С.А. Урок-дослідження в системі навчання морфології української мови / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2013. –  № 1. – С. 2–7.

Омельчук С.А. «Підхід до навчання» як базова категорія сучасної лінгводидактичної науки / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2013. –  № 2. – С. 2–7.

Омельчук С. А. Методи і прийоми навчання української мови: сучасний стан проблеми / С. А. Омельчук // Дивослово. – 2013. – № 6. – С. 19–21.

Омельчук С. А. Вивчення іменників-власних назв в основній і старшій школі на матеріалі поетичних творів Ліни Костенко: Дослідницьке опрацювання / С. А. Омельчук // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – № 7–8. – С. 23–26.

Омельчук С. А. Технология исследовательского обучения морфологии украинского языка в основной школе / С. А. Омельчук // Современное образование и воспитание: тенденции, технологии, методики : сб. научн. статей Междунар. научн.-практ. конф., посвящ. 100-летию МГУ имени А. А. Кулешова, Могилев, 28 марта 2013 г. – Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2013. – С. 67–69.

Омельчук С. А. Основні поняття орфографії у шкільному курсі морфології української мови / С. А. Омельчук // Дивослово. – 2013. – № 10. – С. 2–7.

Омельчук С. А. Шкільна морфологія української мови в аспекті сучасних лінгвістичних концепцій / С.А. Омельчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 40. – С. 239–242.

Омельчук С. А. Дослідницькі завдання з морфології за провідним логічним прийомом як засіб формування в учнів загальнопізнавальних умінь (на матеріалі вивчення прикметника) / С. А. Омельчук // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – № 10. – С. 7–11.

Омельчук С.А. Комп’ютерна програма «Українська мова: електронний практикум» як засіб активізації дослідницької діяльності учнів / С.А. Омельчук // Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29–30 жовтня 2013 р.). – К. : [б.в.], 2013. – С. 119–121.

Омельчук С. А. Дослідницька компетентність учня в системі навчання української мови в основній школі / С. А. Омельчук // Наукова скарбниця Донеччини. – 2013. – № 4 (17). – С. 85–90.

Омельчук С. Дослідницький компонент змісту навчання морфології української мови в основній школі (на матеріалі програм ХХ – початку ХХІ століття) / С. Омельчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту, 2013. – Вип. ХLVІІІ. – С. 14–20.

Омельчук С. А. Принципы обучения морфологии украинского языка в современной школе на основе исследовательского подхода / С. А. Омельчук // Педагогический журнал. – М. : АНАЛИТИКА РОДИС, 2013. – №3–4. – С. 42–57.

Омельчук С. А. Учнівська науково-дослідницька робота з української мови в аспекті культури мовлення / С. А. Омельчук // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – К. : ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – Вип. 3. – С. 278–286.

Омельчук С. А. Основні поняття орфографії в шкільному курсі морфології української мови / С.А. Омельчук // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology, I (6). – 2013. – Issue 10, Oct. – P. 103–109.

Омельчук С. А. Учнівське наукове лінгвістичне дослідження як ефективний засіб формування дослідницької компетентності / С. А. Омельчук // Українська мова і література в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 20–28.

2012 рік

Омельчук С.А. Дієслова у формулюваннях умови дослідницьких завдань з морфології української мови / С.А. Омельчук // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. –  № 2. – С. 13–17.

Омельчук С.А. Дослідницький метод у навчанні української мови / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2012. –  № 2. – С. 7–10.

Омельчук С.А. Тезаурус основних видів дослідницьких завдань / С.А. Омельчук // Дивослово. – 2012. –  № 4. – С. 2–6.

Омельчук С.А. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника / С.А. Омельчук // Дивослово. – 2012. –  № 5. – С. 13–18.

Омельчук С.А. Дослідницький підхід до навчання морфології української мови: сутність, зміст і функції / С.А. Омельчук // Теоретична і дидактична філологія : Зб. наук. пр. – Вип. 12. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2012. – С. 91-95.

Омельчук С.А. Вивчення іменника на матеріалі лексичних новотворів: дослідницьке опрацювання // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. –  № 4. – С. 15–17.

Омельчук С.А. Дослідницькі завдання в системі навчання морфології української мови / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2012. –  № 4. – С. 2–6.

Омельчук С.А. Використання лінгвістичного експерименту в процесі вивчення морфології української мови / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2012. –  № 5. – С. 27–32.

Омельчук С.А. Структура сучасного шкільного курсу морфології української мови / С.А. Омельчук // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012 р.). Івано-Франківськ, 2012. – С. 453–456.

Омельчук С.А. Проблемно-пошукове навчання морфології української мови / С.А. Омельчук // Нова педагогічна думка. – 2012. – № 3. – С. 83–87.

Омельчук С.А. Формування граматичних понять з морфології української мови в учнів основної школи / С.А. Омельчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. пр. / Відп. редактор М.Я. Плющ. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – Вип. 9. – С. 217–220.

Омельчук С.А. Лінгвістичні основи сучасного шкільного курсу морфології української мови / С.А. Омельчук // Теоретико-практичні аспекти сучасних лінгвістичних та лінгводидактичних парадигм : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; редкол. : В.Я. Мельничайко, І.М. Хом’як, М.В. Мірченко та ін. – Рівне-Острог : Вид-во НУ «Острозька академія», 2012. – С. 87–90.

Омельчук С.А. Лінгвістичний експеримент як прийом дослідницького навчання морфології української мови / С.А. Омельчук // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики : матеріали Міжнародної інтернет-конференції (24-25 квітня 2012 року). – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 65-69.

Омельчук С.А. Дослідницький підхід до опрацювання в школі синтаксичної особливості категорії числа іменника / С.А. Омельчук // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 31. – С. 220–222.

Омельчук С. А.  Учебное исследование как компонент технологии исследовательского обучения языку в основной школе [Электронный ресурс] / С.А. Омельчук // Концепт. – 2012. – № 12 (декабрь). – ART 12179. – 0,5 п. л. – URL: http://www.covenok.ru/koncept/2012/ 12179.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.

Омельчук С. А. Методологічна сутність категорії дослідження із філософсько-гносеологічного погляду / С. А. Омельчук // Педагогіка і психологія. – 2012. – № 4. – С. 36–42.

Омельчук С. А. Глаголы в формулировке условий исследовательских заданий по морфологии украинского языка [Электронный ресурс] / С. А. Омельчук // General and Professional Education. – 2012. – № 4. – С. 28-35. – Режим доступа : http://ru.genproedu.com/paper/2012-04/028-035.pdf.

2011 рік

Омельчук С.А. Йогу́рт чи йо́гурт (До питання про нормативність наголошення запозичених слів в українській мові) / С.А. Омельчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 3. – С. 117-119.

Омельчук С.А. Вивчення функційних особливостей числівника на засадах дослідницького підходу / С.А. Омельчук // Дивослово. – 2011. – № 5. – С. 6-10.

Омельчук С.А. Реалізація дослідницького підходу в підручниках української мови для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / С.А. Омельчук // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. – Хер­сон : Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 58. Ч. 2. – С. 179–183.

Омельчук С.А. Синтаксична особливість категорії числа іменника: дослідницьке опрацювання (на матеріалі узгодження однорідних означень з іменником) / С.А. Омельчук // Дивослово. – 2011. –  № 11. – С. 26-28.

Омельчук С.А. Сучасний стан навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2011. –  № 7. – С. 2-5.

Омельчук С.А. Особливості засвоєння морфологічних норм української мови в основній школі: лінгвістичний і лінгводидактичний аспекти / С.А. Омельчук // Наукові записки. Серія Психологія і педагогіка”. – Острог : Вид-во Національного університету „Острозька академія”, 2011. – Вип. 18. – С. 194–201.

Омельчук С.А. Прагматичний аспект роботи з текстом під час вивчення морфології української мови в основній школі / С.А. Омельчук // Зб. наук. пр. Педагогічні науки. – Хер­сон : Вид-во ХДУ, 2011. – Вип. 59. – С. 128–133.

2010 рік

Омельчук С.А. Особливості вживання числівників і числівникових сполук у фаховому мовленні // Печатное слово. – 2010. – № 1/35. – С. 17-19.

Омельчук С.А. Комп’ютерна програма „ІнтерТест” (Модуль „Українська мова”) як засіб активізації дослідницької діяльності учнів // Дивослово. – 2010. – № 2. – С. 10-13.

Омельчук С.А. Особливості нормативного наголошення фахової лексики (на матеріалі природничо-математичної термінології) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 63-68.

Омельчук С.А. Запитання, їхня роль у розвитку мисленнєвої активності учнів (На матеріалі підручників української мови для 6 класу 12-річної школи) // Дивослово. – 2010. – № 4. – С. 8-10.

Омельчук С.А. Абревіатури як згорнені мовні формули в наукових текстах галузі інформаційних технологій / С. Омельчук, М. Тюменцев // Печатное слово. – 2010. – № 3/37. – С. 57-60.

Омельчук С.А. Психологічні передумови формування дослідницьких здібностей учнів основної школи в процесі вивчення морфології української мови / С.А. Омельчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки: зб. наук. праць. – 2010. – № 22 (209), частина ІІ. – С. 99-104.

Омельчук С.А. Дослідницькі завдання з морфології на основі логічних розумових операцій  (на матеріалі розділу „Прислівник”) / С.А. Омельчук // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 5. – С. 2-6.

2009 рік

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово. – 2009. – № 4. – С. 21-24.

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово. – 2009. – № 6. – С. 29-33.

2008 рік

Омельчук С.А. Тести закритої і відкритої форми (8 клас) // Дивослово. – 2008. – № 2. – С. 10-15.

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: загальні питання // Дивослово. – 2008. – № 3. – С. 13-17.

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово. – 2008. – № 4. – С. 29-34.

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово. – 2008. – № 5. – С. 12-16.

Омельчук С.А. Слово розумне, моральне, емоційне… (Мовні засоби створення ораторського виступу та методика їх опрацювання на аспектних уроках української мови) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 5. – С. 53-62.

Омельчук С.А. Формування правописних умінь студентів-нефілологів (Система проблемно-пошукових завдань на матеріалі відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду однини) // Дивослово. – 2008. – № 6. – С. 25-27.

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово. – 2008. – № 7. – С. 20-21.

Омельчук С.А. Робота з мовленнєво-комунікативним дидактичним матеріалом на уроках рідної мови: когнітивний аспект // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 48. – Хер­сон: Видавництво ХДУ, 2008. – С. 94–97.

Омельчук С.А. Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово. – 2008. – № 12. – С. 18-19.

2007 рік

Омельчук С.А. Комунікативно-функційний підхід до вивчення синтаксису // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 2-9.

Омельчук С.А. Вступні уроки української мови (5 клас) // Урок української. – 2007. – № 5. – С. 46-49.

Омельчук С.А. Поглиблене вивчення української мови у 8 класі // Дивослово. – 2007. – № 8. – С. 2-11.

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків рідної мови в 7 класі / С.А. Омельчук, Н.В. Кумейська, Л.В. Середа, М.В. Чаловська // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2007. – № 22-23. – С. 60-64.

Омельчук С.А. І мова, і мовлення, і мислення! (Лінгвістичні засади формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С. 72-81.

Омельчук С.А. Проблемно-пошукове навчання синтаксису рідної мови (На матеріалі складнопідрядного речення) // Дивослово. – 2007. – № 10. – С. 2-7.

2006 рік

Омельчук С.А. Українська (рідна) мова. 6 клас. Календарно-тематичне планування // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2006. – № 22-23. – С. 2-5.

Омельчук С.А. Вступні уроки української мови за новою програмою у 5-му та 6-му класах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2006. – № 4-5. – С. 14-31.

Омельчук С.А. Лінгводидактичні аспекти формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів у процесі вивчення синтаксису // Педагогічний альманах: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – К.-Херсон, 2006. – С. 114-124.

2005 рік

Омельчук С.А. Активізація мисленнєвих здібностей п’ятикласників у процесі вивчення другорядних членів речення // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005 – № 7. – С. 5-7.

Омельчук С.А. На шляху до профільності // Дивослово. – 2005. – № 3. – С. 17-19.

Омельчук С.А. Українська мова. 5 клас. Календарно-тематичне планування за новою програмою // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 24. – С. 17-20.

2004 рік

Омельчук С.А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь у процесі вивчення складних речень// Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 4. – С. 2-4.

Омельчук С.А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь на синтаксичній основі (Система мовленнєвих вправ у 9 класі) // Дивослово. – 2004. – № 6. – С. 8-11.

Омельчук С.А. Формування мовленнєво-комунікативних умінь на синтаксичній основі (Система комунікативних вправ у 9 класі) // Дивослово. – 2004. – № 8. – С. 26-29.

Омельчук С.А. Вивчення складнопідрядного речення на міжпредметному мовленнєво-комунікативному матеріалі // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. – № 22-23 – С. 2-4.

Омельчук С.А. Уроки синтаксису і стилістики (11 клас) / С.А. Омельчук, М.В. Кравець // Дивослово. – 2004. – № 9. – С. 37-44.

Омельчук С.А. Уроки синтаксису і стилістики (11 клас) / С.А. Омельчук, М.В. Кравець // Дивослово. – 2004. – № 11. – С. 32-38.

Омельчук С.А. Уроки синтаксису і стилістики (11 клас) / С.А. Омельчук, М.В. Кравець // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 42-45.

2003 рік

Омельчук С.А. Головна ідея – у спілкуванні (Концептуальні засади формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів на завершальному етапі вивчення синтаксису): Матеріали для самоосвіти вчителя // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 2. – С. 64-70.

Омельчук С.А. Реалізація дослідницького методу в процесі формування мовленнєво-комунікативних умінь (на матеріалі вивчення складнопідрядних речень з кількома підрядними) // Українська мова і література в школі. – 2003. – № 3. – С. 35-36.

Омельчук С.А. Урок рідної мови: сучасні підходи та технології / С.А. Омельчук, Є.П. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2003. – № 1. – С. 20-22.

Омельчук С.А. Психологічні закономірності розвитку комунікативної компетенції особистості // Печатное слово: Информационно-методический журнал изд-ва ХГУ. – 2003. – № 4. – С. 50-54.

Омельчук С.А. На шляху до людини розмовляючої: психолого-педагогічний аспект формування в учнів основної школи мовленнєво-комунікативних умінь (Система навчально-тренувальних вправ для 9 класу) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. – № 5. – С. 84-91.

Омельчук С.А. Вивчення безсполучникового складного речення за модульною технологією (Система уроків) // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 29-36.

2002 рік

Омельчук С.А. Формування мовленнєвих умінь при вивченні складнопідрядного речення // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 1. – С. 4-5.

Омельчук С.А. Вивчення складносурядного речення: граматико-стилістична робота // Дивослово. – 2002. – № 1. – С. 21-24.

Омельчук С.А. Розвиток діалогічного мовлення як один з аспектів формування мовленнєвої компетенції учнів / С.А. Омельчук, С.В. Омельчук // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 26. –         С. 112-116.

Омельчук С.А. Робота над текстом художнього стилю при вивченні складнопідрядного речення // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 15. – С. 267-270.

Омельчук С.А. Психолого-педагогічні та лінгвістичні засади формування професійного мовлення майбутніх учителів-філологів // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Вид-во ХДПУ, 2002. – Вип. 31 – С. 237-241.

Омельчук С.А. Розвиток творчої особистості учня засобами української мови: Опис педагогічного досвіду // Джерела. – 2002. – № 7 (квітень).

Омельчук С.А. До проблеми класифікації помилок і недоліків у творчих роботах учнів // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 6. – С. 65.

Омельчук С.А. Основа мовлення – діалог (Розвиток діалогічного мовлення як один із аспектів формування мовленнєвої компетенції учнів, система вправ) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 5. – С. 81-85.

Омельчук С.А. Розділові знаки в складних синтаксичних конструкціях: урок-лінгвістичне дослідження // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 7. – С. 13-14.

Омельчук С.А. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь: проблема вибору вправ (на матеріалі складних речень) // Дивослово. – 2002. – № 12. – С. 26-28.

2001 рік

Омельчук С.А. Соціально-культурний простір викладання української мови за модульно-розвивальною системою в школах з російською мовою на­вчання // Українська мова і література в школі. – 2001. – № 1. – С. 23–25.

Омельчук С.А. Тестові завдання із синтаксису складних речень за 12-бальною системою оцінювання// Українська мова і література в школі. – 2001. – № 1. – С. 80–84.

Омельчук С.А. «Серебряный век» русской поэзии. Опорные схемы и таблицы по литературе // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 2001. – № 3. – С. 41-44.

Омельчук С.А. Розвиток мовлення учнів у процесі вивчення складносуряд­ного речення (граматико-стилістичний аспект) // Збірник наукових праць. Педа­гогічні науки. – Вип. 19. – Херсон: Олді-плюс,  2001. – С. 101–108.

Омельчук С.А. Формування навичок стилістичного аналізу складних синтак­сичних конструкцій // Дивослово. – 2001. – № 5. – С. 33–34.

Омельчук С.А. Особливості формування комунікативних умінь при ви­вченні синтаксису в 5 класі // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Хер­сон: Айлант, 2001. – Вип. 25. – С. 161–166.

Омельчук С.А. Модульна система синтаксичних вправ і формування мовленнєвих умінь (методичний аспект) / С.А. Омельчук, Є.П. Голобородько // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського лінгвістичного університету: Філологія. Педагогіка. Психологія. – 2001. – Вип. 5 – С. 312-324.

2000 рік

Омельчук С.А. Модульне заняття як інноваційна форма організації на­вчання: мета, ознаки, методи// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Айлант, 2000. – Вип. 13 – С. 246–252.

Омельчук С.А. Модульно-рейтингова методика оцінювання знань учнів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2000. – № 5. – С. 22–24.

Омельчук С.А. Безсполучникове складне речення: формування стилістич­них умінь і навичок // Дивослово. – 2000. – № 11. – С. 27–29.

Омельчук С.А. Синтаксический разбор на уроках русского языка // Вестник Научно-методического центра русской культуры г. Херсона. – 2000. – №2. – С. 10-14.

1999 рік

Омельчук С.А. Досвід впровадження модульно-розвивального навчання в зош № 46 м. Херсона // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: Айлант, 1999. – Вип. 9 – С. 149–153.

Омельчук С.А. Модульно-рейтингова методика контролю знань // Зарубі­жна література. – 1999. – № 41 (листопад).

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian